Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2022 roku

1) Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego

2) Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

3) Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie wydłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

4) Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie planu finansowego na 2022 rok

5) Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w roku  2023

6) Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

7) Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

8) Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z obcymi nakładami oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

9) Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bierawie

10) Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

11) Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

12) Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

13) Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14) Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa" - III edycja

15) Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

16) Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

17) Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Bierawa

18) Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa na rok szkolny 2022/2023
http://bip.bierawa.pl/8267/4175/rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-w-gminie-bierawa-na-rok-szkolny-20222023.html

19) Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych gminy Bierawa w roku szkolnym 2022/2023
http://bip.bierawa.pl/8268/4175/rekrutacja-dzieci-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20222023.html

20) Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora placówki oświatowej, w przypadku jego nieobecności

21) Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

22) Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

23) Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

24) Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

25) Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

26) Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P.Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa

27) Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

28) Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości

29) Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - DOCXZarządzenie nr 29-2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.docx (17,57KB)

30) Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - DOCXZarządzenie nr 30-2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.docx (22,17KB)

31) Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kotlarni - DOCXZarządzenie nr 31-2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kotlarni.docx (22,38KB)

32) Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach - DOCXZarządzenie nr 32-2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dziergowicach-1.docx (23,74KB)

33) Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Bierawa

34) Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z obcymi nakładami, położonych w Dziergowicach DOCXzarządzenie nr 34-2022 w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Dziergowicach.docx (24,11KB)

35) Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

36) Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

37) Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni  DOCXZarządzenie nr 37-2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni.docx (23,50KB)

38) Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2021 rok.

39) Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.

40) Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

41) Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

42) Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok .

43) Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn.Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV w 2022 roku .

44) Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę .

45) Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora placówki oświatowej , w przypadku jego nieobecności .

46) Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

47) Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie .

48) Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok .

49) Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

50) Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora : - szkoły podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej , - języka niemieckiego w Solarni , - zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym Koźlu .

51) Zarządzenie nr 51/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

52) Zarządzenie nr 52/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach .

53) Zarządzenie nr 53/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

54) Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .

55) Zarządzenie nr 55/2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej-Kuźni .

56) Zarządzenie nr 56/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

57) Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni

58) Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali w zasobie mieszkaniowym gminy Bierawa

59) Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

60) Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

61) Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. J. Freiherra von Eichendorffa w Solarni i stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu

62) Zarządzenie nr 62/2022 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa

63) Zarządzenie nr 63/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

64) Zarządzenie nr 64/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

65) Zarządzenie nr 65/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

66) Zarządzenie nr 66/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

67) Zarządzenie nr 67/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

68) Zarządzenie nr 68/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. J. Freiherra von Eichendorffa w Solarni

69) Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu

70) Zarządzenie nr 70/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

71) Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów

72) Zarządzenie nr 72/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

73) Zarządzenie nr 73/2022 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Bierawa

74) Zarządzenie nr 74/2022 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach

75) Zarządzenie nr 75/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

76) Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy na 2022 rok

77) Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

78) Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do oceny stanu mienia Rady Sołeckiej Stare Koźle w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przedmiotów nietrwałych oraz ewidencji pozaksięgowej, będących w gestii LZS Stare Koźle

79) Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa" - III edycja

80) Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Bierawa

81) Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

82) Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

83) Zarządzenie nr 83/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Starej Kuźni

84) Zarządzenie nr 84/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Dziergowicach

85) Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Korzonku

86) Zarządzenie nr 86/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Solarni

87) Zarządzenie nr 87/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Solarni

88) Zarządzenie nr 88/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

89) Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Korzonku

90) Zarządzenie nr 90/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Starym Koźlu

91) Zarządzenie nr 91/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kotlarni

92) Zarządzenie nr 92/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

93) Zarządzenie nr 93/2022 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Bierawa

94) Zarządzenie nr 94/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dziergowicach

95) Zarządzenie nr 95/2022 w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

96) Zarządzenie nr 96/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

97) Zarządzenie nr 97/2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

98) Zarządzenie nr 98/2022 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

99) Zarządzenie nr 99/2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

100) Zarządzenie nr 100/2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu

101) Zarządzenie nr 101/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

102) Zarządzenie nr 102/2022 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu

103) Zarządzenie nr 103/2022 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Solarni

104) Zarządzenie nr 104/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

105) Zarządzenie nr 105/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

106) Zarządzenie nr 106/2022 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy Bierawa

107) Zarządzenie nr 107/2022 w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

108) Zarządzenie nr 108/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

109) Zarządzenie nr 109/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

110) Zarządzenie nr 110/2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Kotlarni

111) Zarządzenie nr 111/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę Bierawa, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

112) Zarządzenie nr 112/2022 w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

113) Zarządzenie nr 113/2022 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Dziergowicach

114) Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni

115) Zarządzenie nr 115/2022 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Bierawa na 2022 rok

116) Zarządzenie nr 116/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

117) Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ustalenia liczby nagród oraz ich wysokości

118) Zarządzenie nr 118/2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok

119) Zarządzenie nr 119/2022 w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Solarni