Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 87/2021

Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały nr X/72/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierawa  za I półrocze 2021r. obejmującej wykaz przedsięwzięć oraz stopień ich realizacji wyszczególnionych w uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 czerwca 2021 r . o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Informacje , o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                  mgr Krzysztof Ficoń

 

Pełny tekst zarządzenia:PDFZarządzenie nr 87-2021 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r..pdf (267,57KB)