Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  86/2021

Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 sierpnia 2021 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały nr XLVI/355/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierawa za I półrocze 2021r. , zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z:

  1. załącznikiem nr 1 – plan i wykonanie dochodów ( część tabelaryczna);
  2. załącznikiem nr 2 – plan i wykonanie wydatków ( część tabelaryczna);
  3. załącznikiem nr 3 – informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy
    z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
  4. załącznikiem nr 4 - plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
  5. załącznikiem nr 5 – informacja nt. przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Bierawie;
  6. załącznikiem nr 6 – informacja o stanie zadłużenia gminy.

 

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zawierające sprawozdanie z przychodów i kosztów, stopień rozliczenia dotacji budżetowej oraz stanu należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacje , o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                                             mgr Krzysztof Ficoń

Pełny tekst zarządzenia:  PDFZarządzenie nr 86-2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.pdf (1,53MB)