Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej "Rozszarzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki w Bierawie i Lubieszowie"

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójta Gminy Bierawa

zawiadamia strony postępowania o:

przesłaniu aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obrębie Bierawa oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów”, w związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z dokumentacją sprawy oraz treścią ww. pisma, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12, pok. Nr 37 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

administracyjnego i innych podjętych czynnościach administracyjnych i staje się skuteczne z upływem 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.