Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni

IRZP.271.13.2020                                                                            Bierawa,  03.02.2021 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej  w Solarni, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy dla następujących części:

 

1) Część 1 zamówienia Pompy ciepła.

Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 11

47-400 Racibórz

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  655 099,23 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt), oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena 

w zł

(60 %)

Okres gwarancji

 (40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza

i Sanitarna

ul. Szkolna 46

44-200 Rybnik

 

57,89

 

40

 

97,89

 

2

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 11

47-400 Racibórz

 

60

 

40

 

100

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

2) Część 2  zamówienia Stolarka okienna:

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

„BUDREM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 80

25-561 Kielce

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  280 278,13 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt), oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena  

 w zł

(60 %)

Okres gwarancji

 (40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

„BUDREM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 80

25-561 Kielce

 

60

 

40

 

100

 

2

F.P.H.U. Progress Marek Adamczyk

ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

 

26,29

 

40

 

66,29

3

Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo

ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

 

27,24

 

0

 

27,24

4

GBINVESTA Sp. z o.o.

ul. Energetyków 46

44-200 Rybnik

 

45,88

 

40

 

85,88

5

Usługi Inżyniersko-Budowlane

„BUDMISTRZ” Piotr Górski

ul. Wolności 27

47-223 Stare Koźle

 

0

 

0

 

Oferta odrzucona

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

Usługi Inżyniersko-Budowlane  „BUDMISTRZ” Piotr Górski

ul. Wolności 27

47-223 Stare Koźle

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Wykonawca tj. firma Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski, ul. Wolności 27, 47-223 Stare Koźle w dniu 15.01.2021 r. złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z warunkami zapisanymi w siwz Wykonawca był zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został ostatecznie zakreślony na dzień 15.01.2021 godzina 11:00. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, iż wadium wnoszone w pieniądzu, Wykonawcy powinni wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, a wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Z analizy dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, że Wykonawca tj. firma Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski wniósł wadium po upływie terminu składania ofert.

W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) Zamawiający odrzuca ofertę,  jeżeli  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Wersja XML