Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.

IRZP.271.9.2020                                                                              Bierawa,  04.12.2020 r.

 

Wg rozdzielnika

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

 

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  1 825 384,33 zł.

Aspekty środowiskowe: 3 pojazdy typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej).

Termin płatności za fakturę: 30 dni

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 w kryterium cena (60 pkt), aspekty środowiskowe (30 pkt) oraz termin płatności za fakturę (10 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Cena

 

 

(60 pkt)

Aspekty środowiskowe

 

 

(30 pkt)

 

Termin

płatności

za fakturę

 

 

 (10 pkt)

 

Ocena

(łączna ilość

punktów)

1.

Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

-

 

-

 

-

 

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

2.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

60

 

30

 

10

 

100

3.

Konsorcjum:

Lider:

Firma Usługowo Handlowa Natezja Urszula Heinrich, Dominika Bremer spółka jawna

ul. Raciborska 25g

44-153 Trachy

Partner:

Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Raciborska 25g

44-153 Trachy

 

57,11

 

30

 

10

 

97,11

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu wykluczono i odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty

 

Wykonawca  tj. firma Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa w dniu 21.10.2020 r. złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

Zamawiający wystąpił do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy p.z.p. do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy p.z.p. Wykonawca przedstawił niekompletne oświadczenia i dokumenty.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów.

Wykonawca przedstawił  Zamawiającemu wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów objętych niniejszym zamówieniem, które nie obejmuje swym zakresem zbieranie wszystkich odpadów objętych zamówieniem, tj. zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – kod 16 02 14, elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 – kod 16 02 16,  magnetyczne i optyczne nośniki informacji - kod 16 80 01.

Reasumując powyższe Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza ww. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wersja XML