Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle

IRZP.271.11.2020                                                                            Bierawa,  27.10.2020r.

 

 

wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle,przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5

25-026 Kielce

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  355 470,00zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt)i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena 

 w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „HYDROELPOL” Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

 

44,46 pkt

 

40

 

84,46pkt

 

2

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5

25-026 Kielce

 

60,00 pkt

 

40

 

 100 pkt

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp  w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wersja XML