Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

IRZP.271.10.2020                                                                            Bierawa,  08.10.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

SSI SCHÄFER Sp. z o.o.

ul. Raduńska 4A

01-681 Warszawa

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  227 304,00 zł.

Okres gwarancji: 48 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

„4M” M.Zięciak, P.Gałęski, R.Rabęda, Spółka Jawna

ul. Gubińska 16

66-600 Krosno Odrzańskie

 

47,14 pkt

 

40 pkt

 

87,14 pkt

 

2

GREEN CLASS Spółka z o.o.

ul. Wiktorii Kaweckiej 4

03-029 Warszawa

 

51,91 pkt

 

40 pkt

 

 91,91 pkt

3

SSI SCHÄFER Sp. z o.o.

ul. Raduńska 4A

01-681 Warszawa

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp   w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wersja XML