Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 2020-2021

IRZP.271.4.2020                                                                              Bierawa,  20.08.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), unieważnia postępowanie  nr IRZP.271.4.2020 o udzielenie zamówienia pn. Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych   na terenie Gminy Bierawa 2020-2021.

Uzasadnienie:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania złożona oferta z najniższą ceną  wynosi 1 709 375,62 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 450 000,00 zł brutto.

Zatem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wersja XML