Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021

IRZP.271.6.2020                                                                              Bierawa,  18.08.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

GTVBUS Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  236 250,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 94 w kryterium cena (60 pkt), wiek taboru (34 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Cena

 

 

(60 pkt)

Kryterium

Wiek taboru

 

 

(40 pkt)

 

Ocena

(łączna ilość

punktów)

1.

GTVBUS Polska Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 5

46-040 Ozimek

 

 

60

 

34

 

94

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, w związku złożeniem  tylko jednej oferty.

Wersja XML