Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie

IRZP.271.3.2020                                                                              Bierawa,  20.07.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

SANABUD S.A.

AL. Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn - Koźle

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  146 162,95 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena 

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

SANABUD S.A.

Al. Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

60

 

40

 

100

 

2

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

 

49,71

 

40

 

89,71

3

GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek

ul. Zielona 1

48-100 Głubczyce

 

49,44

 

40

 

89,44

4

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

 

46,94

 

40

 

86,94

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

 

49,35

 

40

 

89,35

 

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

44,98

 

40

 

84,98

7

Firma Remontowo Budowlana Jerzy Bandurski

ul. Mickiewicza 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

46,41

 

40

 

86,41

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

 

59,80

 

40

 

99,80

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp    w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Wersja XML