Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni

Zarządzenie nr  78/2020

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  17 lipca 2020  r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Kotlarni przy ul. Gliwickiej 34

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r., poz. 713) oraz art. 63  ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zmian. ) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki  oraz trybu pracy  komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r., poz. 1587 ze zmian. ),  zarządza się co następuje :

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotlarni przy ul. Gliwickiej 34

 

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Ogłoszenie   konkursu  podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy Bierawa;  na stronie internetowej- www.bierawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierawa.pl.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                                    mgr Krzysztof  Ficoń


                                                                          Załącznik  do zarządzenia nr 78/2020

                                                                                      Wójta Gminy Bierawa z dnia 17 lipca 2020 r.

 

Wójt Gminy Bierawa

Ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora:  
    Publicznego Przedszkola w Kotlarni, 47-246 Kotlarnia , ul. Gliwicka 34

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bierawa

I.  Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w/w placówki , na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U z 2017 r. poz. 1597), może przystąpić:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny , oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe , z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznejna stanowisku nauczyciela akademickiego ;
 4. uzyskał :

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora ;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zmian. ) lub karą dyscyplinarną , o której mowaw art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne”;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1480 ze zmian.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 1-11 - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany , zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ust. 2 na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku na którym są realizowane zdania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem , która spełnia  łącznie następujące wymagania :

 1. posiada obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym ;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ;
 5. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe , z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ukończył studia pierwszego stopnia , studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe , z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 8. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;
 9. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1480 ze zmian.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu,  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko  dyrektora publicznego  przedszkola,  publicznej szkoły podstawowej,  publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1587 ) , powinny zawierać :

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowaniai rozwoju publicznego przedszkola,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela , albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego , albo

c) stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

     3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę  i miejsce urodzenia ,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania  (adres do korespondencji),

   4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego
        stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
         zatrudnienia ,

  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego
      wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia , studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
      lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
       z zakresu zarządzania  oświatą,

  6)    w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

        - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r.
           o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480), lub

        - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
          na kierunku  filologia polska, lub

       - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

    7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
        do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

    8)  oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie o przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego
        lub postępowanie dyscyplinarne,

    9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
        o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
          publicznych   (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1311),

  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
       informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r.
       poz. 1721 ze zmian.) – w    przypadku  kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ,

 12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
       lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela ,

 13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
      – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą
       dyscyplinarną , o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. , poz. 967
       ze z zmian. ) lub karą dyscyplinarną , o której mowa  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
       i nauce  (Dz.U. poz. 1668 ze zmian.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
       Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zmian.)

 15) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
      W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów powinny być one  poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  oraz adresem mailowym  z dopiskiem :

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotlarni ”  w terminie do 10 sierpnia 2020r .    do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  lub przesłać pocztą na w/w adres  ( liczy się data wpływu oferty ) .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. 

 

PDFZałącznik - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kotlarni.pdf
 

Wersja XML