Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

IRZP.271.2.2020                                                                              Bierawa,  17.03.2020 r.

 

 

wg rozdzielnika

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  1 603 920,00 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena                      w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 179a

44-207 Rybnik

 

58,32

 

40

 

98,32

 

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

ul. Kłosowa 4

47-206 Kędzierzyn – Koźle

 

38,61

 

40

 

78,61

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

46,61

 

40

 

86,61

 

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

 

55,69

 

40

 

95,69

 

5

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

 

60

 

40

 

100

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

- nie odrzucono żadnych ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wersja XML