Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r.

IRZP.271.15.2019                                                                            Bierawa,  24.02.2020 r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2020 r., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

 

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  1 074 521,28 zł.

Aspekty środowiskowe: 0 pojazdów typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej).

liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane: 0 myć.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 60 w kryterium cena (60 pkt), aspekty środowiskowe (0 pkt) oraz liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane (0 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Cena

(60 pkt)

 

 

 

Aspekty środowiskowe

 

(30 pkt)

 

 

 

Liczba zadeklarowanych myć i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane

(10 pkt)

 

 

 

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

 

 

1.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

60

 

0

 

0

 

60

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, w związku złożeniem  tylko jednej oferty.

Wersja XML