Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

IRZP.271.13.2019                                                                            Bierawa,  28.11.2019 r.

 

 

                                                                                             wg rozdzielnika

 

 

Gmina Bierawa informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

INWEST.COM Gabriel Piecuch

Osiedle Brzegi 144E

34-451 Tylmanowa

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  374 194,29 zł.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt w kryterium cena (60 pkt),) oraz okres gwarancji (40 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

1

 

MENTOR Budownictwo i Usługi

Arkadiusz Kałużyński

ul. Pamięci Sybiraków 17/4

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

 

50,66

 

40

 

90,66

 

2

 

INWEST.COM Gabriel Piecuch

Osiedle Brzegi 144E

34-451 Tylmanowa

 

 

60

 

40

 

100

 

3

Firma Wielobranżowa

Budownictwo-Produkcja-Handel RAJBUD

ul. Krasowska 4

47-150 Leśnica

 

 

49,16

 

40

 

89,16

 

4

Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola

ul. Kosmonautów 2

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

50,50

 

40

 

90,50

 

5

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

 

54,15

 

40

 

94,15

 

6

P.H.U. Beta-Elektro Józef Tonderys

ul. Pusta 3

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

37,84

 

40

 

77,84

 

7

MAKAT Tomasz Makuch

ul. Makuszyńskiego 19

47-225 Kędzierzyn – Koźle

 

-

 

-

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.

ul. Wiejska 8A

44-172 Niezdrowice

 

 

43,33

 

40

 

83,33

 

9

Usługi Inżyniersko-Budowlane

BUDMISTRZ Piotr Górski

ul. Wolności 27

47-223 Stare Koźle

 

54,59

 

40

 

94,59

 

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje,  iż w przedmiotowym postępowaniu wykluczono i odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

 

MAKAT Tomasz Makuch

ul. Makuszyńskiego 19

47-225 Kędzierzyn – Koźle

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty

 

Wykonawca  tj. firma MAKAT Tomasz Makuch, ul. Makuszyńskiego 19, 47-225 Kędzierzyn – Koźle, złożył w dniu 30.10.2019 r. ofertę w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza.

Zamawiający wystąpił do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy p.z.p. Wykonawca przedstawił niekompletne oświadczenia i dokumenty.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów.

Wykonawca przedstawił  Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w którym wykazano kierownika budowy posiadającego uprawnienia   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którym Wykonawca nie ma podstawy do dysponowania.

Reasumując powyższe Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza   ww. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a zgodnie  z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Wersja XML