Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa oleju opałowego

 

 

 

 

SP/1/2012 Stare Koźle, 08.11.2012r.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2012/2013” została wybrana oferta firmy:

PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto za 1 000 litrów oleju opałowego wynosi: 3 873,27

 

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

ORLEN Petro Tank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

 

Cena 100%

 

 

99,62

2.

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

Cena 100%

 

100

 

3.

„BEMAR” Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

 

Cena 100%

 

98,60

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.

 

 

 

Sprawę prowadzi Edyta Ficoń 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP/1/2012                                                                             Stare Koźle, 23.10.2012r.

 

 

Kędzierzyn-Koźle: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2012/2013

Numer ogłoszenia: 413068 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej , Stare Koźle, ul. Szkolna 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 4814 173, faks 77 4814 173.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bierawa.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KOŹLU na sezon grzewczy 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L1 do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 lub o parametrach niegorszych w ilości nie większej niż 23 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż 23 000 litrów. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości opału wystawione przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość dostawy w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00. (Pod wyrażeniem dni roboczych należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15 oC Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 4 500 litrów. Szacowana wielkość jednej dostawy oleju opałowego wynosić będzie od 1 000 do 4 000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp oraz wykonawca posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonego oświadczenia z art.22 ust.1 Ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: - cena jednego litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu dostawy a ceną producenta obowiązującą w dniu 22.10.2012r. opublikowaną na jego stronie internetowej. - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej podatku VAT uwzględnionej w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bierawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego w cenie 5 zł, sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym, SP w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5, 47-223 Stare Koźle.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5, 47-223 Stare Koźle.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OLEJ.doc (144,00KB)

DOCOdpowiedź na zapytanie.doc (18,00KB)
 

 

Podmiot udostępniający: SP Stare Koźle
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Ficoń
Data wytworzenia: 2012-10-23