Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do pracy i wyniki naboru

 
Informacja
 
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji.
 
 pobierz plik:  
 
 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu
o g ł a s z a
nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze 
- referent ds. administracji
 
 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KOŹLU
o g ł a s z a
nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze 
w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
 
Na podstawie art. 11, 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ), podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym referenta ds. administracji w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu ul. Szkolna 5 i ogłasza nabór na to stanowisko.
 
 
 
  1. Wymagania niezbędne:
1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie średnie lub wyższe
b) umiejętności zawodowe wymagane na stanowisku
c) biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL)
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych
3. Dobry stan zdrowia
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
5. Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia
 
  1. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, przepisy kodeksu pracy
2. Dobra znajomość programów biurowych (m.in. SIO)
3. Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy, komunikatywność, inicjatywa i operatywność
4. posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Planowanie i organizowanie pracy sekretariatu szkoły
2. Prowadzenie spraw kadrowych wszystkich pracowników szkoły
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości
4. Sporządzanie wymaganych wykazów, będących podstawą do obliczania wynagrodzenia
5. Kompletowanie, zabezpieczanie i archiwizowanie powierzonych akt
6. Opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu dyscypliny pracy
 
  1. Wymagane dokumenty:
1. CV i kwestionariusz osobowy
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i wymagane kwalifikacje
3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku
 
  1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście  w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5 lub za pośrednictwem poczty na adres szkoły z dopiskiem „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2009r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia za pośrednictwem poczty decyduje data doręczenia do sekretariatu szkoły. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
We wstępnej fazie rekrutacji dokonana będzie analiza dokumentów pod względem formalnym. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na jej koszt  z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginały pozostałych dokumentów.
Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać złożone dokumenty.
 
CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Stare Koźle, 12.08.2009 r.
 
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KOŹLU INFORMUJE,

ŻE W WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

REFERENT DS. ADMINISTRACJI

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)


 


 

 

zatrudniono:

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

 

JUSTYNA ŁABA

 

 

 

 

 

STARE KOŹLE


 


 


 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

 

 

Pani Justyna Łaba wykazała się dobra znajomością prawa administracyjnego, procedur kancelaryjnych, bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i niezbędnych programów w prowadzeniu sekretariatu. Posiada wystarczającą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy i podstawowych zagadnień administracyjnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na zadawane pytania odpowiadała w sposób konkretny, wykazała wysoką motywację do podjęcia pracy.


                                                                                Dyrektor SP Stare Koźle

                                                                                             Edyta Ficoń


 
Podmiot udostępniający: Dyrektor Szkoły
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edyta Ficoń
Data wytworzenia: 2009-08-12