Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeźce

U C H W A Ł A nr X / 62 / 2003

RADY GMINY BIERAWA

z dnia 08 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce.

 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Bierawa uchwala:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

§ 2

Plan obejmuje obszar wyznaczony granicą sołectwa Brzeźce (zgodnie z ustaleniami określonymi w uchwale nr XXV/251/2001 Rady Gminy Bierawa z dn. 26 czerwca 2001 r. oraz XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dn. 9 września 2002 r.). Granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu - załącznik graficzny w skali 1:5000, stanowiący integralną część uchwały.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu,

§ 4

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego § 2 niniejszej uchwały,
 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
 3. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
 4. użytkowaniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne rodzaje użytkowania określone jako dopuszczalne,
 5. użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie rodzaj użytkowania, który uzupełnia użytkowanie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,
 6. terenach publicznych – należy przez to rozumieć wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny usługowe o charakterze publicznym,
 7. intensywności zabudowy rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działek.
 8. inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej – należy przyjmować rodzaje działalności gospodarczej, nie posiadające charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazynowego oraz te rodzaje działalności gospodarczej, których funkcjonowanie nie narusza środowiska i warunków użytkowych w stosunku do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, a także w wyniku hałasu, wibracji lub promieniowania.

§ 5

Celem planu jest:

 1. określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach
 2. określenie linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny,
 4. określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej oraz terenów przeznaczonych dla obsługi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczających te tereny,
 5. określenie terenów podlegających ochronie,
 6. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

§ 6

 1. Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Bierawa (sołectwo Brzeźce) są regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowiącymi treść niniejszej uchwały, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów i nakazów związanych z przeznaczeniem terenu, wraz załącznikami i rysunkiem planu będącym załącznikiem graficznym do uchwały.
 2. Realizacja nowych obiektów, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu i obiektów, nie może naruszać:

a) praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,

b) aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

c) wymagań ochrony środowiska,

d) wymagań ochrony konserwatorskiej (jeśli teren podlega takowej ochronie)

e) innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

§ 7

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub części z budżetu państwa lub miasta.
 2. Ustalenie ustępu 1. nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg i ulic o charakterze ponadlokalnym.
 3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem są:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:

b) tereny przeznaczone dla realizacji ścieżek rowerowych – w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic oraz wzdłuż dróg polnych.

 1. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenią izolacyjną stanowią drogi główne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD.

§ 8

 1. Na terenie objętym niniejszym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów i układów zabytkowych oraz kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny i zgodny z zabytkowym charakterem sąsiedniej zabudowy oraz krajobrazu.

Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje jedynie zabytkowy układ urbanistyczny (ruralistyczny) pochodzący z 1246 roku (wg oznaczenia na rysunku planu). Elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się tu w stanie nieznacznie zniekształconym, dzięki czemu stanowią materialne świadectwo historyczne. Należy tu położyć szczególny nacisk na zachowanie historycznego układu przestrzennego dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i zieleni. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.

Na terenie strefy “A” wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa B – ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych – obejmuje ochronę konserwatorską (wg oznaczenia na rysunku planu):

Powyższe podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy.

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa E – strefa ochrony ekspozycji – obejmuje obszary posiadające charakterystyczne dla regionu cechy krajobrazowo-widokowe (fragment układu urbanistycznego, układu zieleni itp.). W strefie tej obowiązuje konieczność wykonania studiów widokowych w kierunku zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. Zaleca się tu ograniczenie wieszania i stawiania reklam typu billboard, naruszających odbiór estetyczny wyznaczonych obszarów widokowych.

Na terenie znajdującym się w obszarze widokowym strefy wszystkie projekty wymagające w świetle prawa budowlanego decyzji WZiZT należy uzgodnić i zatwierdzić u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 1. Na terenie objętym planem nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nimi związanych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 3. Na terenie objętym planem wyznaczono obiekty o wartościach kulturowych, reprezentujące walory regionalne. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Wszelkie zmiany remontowe i modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajdujących się poza strefami ochrony konserwatorskiej, będą opiniowane pod względem konserwatorskim przez organy administracji lokalnej.

Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji lokalnej należy uwzględnić następujące zalecenia:

W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

 1. Na terenie objętym planem znajdują się układy zieleni o walorach zabytkowych, do których należą lokalne układy starodrzewu . Wszelkie prace z nimi związane podlegają uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 2. Gmina Bierawa nie wyróżnia się szczególnymi walorami układów zieleni parkowej i parkowo-pałacowej – dominują tu lasy, stanowiące otulinę bioklimatyczną.
 3. Przy ustalaniu warunków konserwatorskich należy kierować się następującymi zasadami:

§ 9

 1. Na terenie objętym planem występują obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegające ochronie prawnej. Lista tych obiektów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. Odnośnie tych obiektów zaleca się ścisłe przestrzeganie przepisów określających sposób ochrony pomników przyrody.
 2. Adaptuje się istniejącą zieleń, zalecając regularne stosowanie:

a) cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni

b) cięć technicznych – nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrożeń dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych).

 1. W uzasadnionych przypadkach, ustala się wymianę istniejących drzew, powodujących zacienienie, zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urządzeń technicznych a także przy pracach niwelacyjnych, na zieleń o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wpływy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpowiadających warunkom siedliskowym terenu.
 2. Ustala się obowiązek zabezpieczenia zieleni na placach budów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
 3. Należy dążyć do zachowania fragmentów słabo przekształconych biocenoz łąkowych, zadrzewień o charakterze łęgowym i starorzeczy doliny Odry, która jest obszarem węzłowym i korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim. Ponadto wprowadza się obowiązek zachowania i ochrony wszystkich chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych.
 4. Wprowadza się konieczność ochrony wszystkich ujęć wodnych – indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref ochronnych nie można lokalizować obiektów i urządzeń, powodujących zagrożenie dla funkcjonowania i czystości ujęć wody. Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne. Na rysunku planu naniesiona jest lokalizacja ujęcia wody głębinowej wraz z orientacyjnym zarysem strefy ochrony bezpośredniej (granica jednostki terenowej WZ). Zagospodarowanie terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia zostało dostosowane do potrzeb wynikających z decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia.

§ 10

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

 

§ 11

W granicach określonych w § 2 uchwały ustala się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

symbol

Przeznaczenie terenu

użytkowanie

MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności;

max. wys. zabudowy – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, parkingi

max. wys. zabudowy:

– dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

– dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

działalność związana z podstawowymi usługami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrębie budynku mieszkalnego;

zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej działalności gospodarczej i konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;

MNU

Tereny mieszkaniowo – usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej;

max. wys. zabudowy – 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej;

ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrębie inwestowanych działek;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące

max. wys. zabudowy:

– dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

– dla garaży – 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu ścianki attykowej

UH

tereny usług handlu (brutto)

podstawowe: obiekty handlu;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

UI

tereny usług innych (brutto)

Podstawowe: istniejące obiekty usługowe pomagające w organizowaniu i usprawnianiu życia gminy - adaptacja, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: obiekty handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

UO

tereny usług oświaty (brutto)

podstawowe: istniejące szkoły i przedszkola - adaptacja, zieleń urządzona; dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: obiekty usług sportu i rekreacji, kultury, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi; w przypadku całkowitego zaniku funkcji podstawowej dopuszcza się adaptację jednostki na cele administracyjno- centrotwórcze, jak w zapisie dla jednostek AUC.

UT

tereny usług turystyki (brutto)

podstawowe: zajazdy i motele oraz pola namiotowe wraz z obsługującą częścią parkingową, infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalnym;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, mała gastronomia, obiekty sportu i rekreacji, ulice dojazdowe i wewnętrzne

US

tereny usług sportu (brutto)

podstawowe: usługi sportu i rekreacji, boiska sportowe;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii, kultury i rozrywki, place zabaw, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, zieleń urządzona; zakaz zabudowy kubaturowej, połączonej trwale z gruntem - możliwe zabudowania do 20m2 powierzchni zabudowy stanowiące elementy obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne; w przypadku całkowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej dopuszcza się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej z uwarunkowaniami jak dla jednostek o zapisie MNU

U

tereny usług różnych (brutto)

podstawowe: usługi różne, których uciążliwości nie wykroczą poza granice jednostki terenowej;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice wewnętrzne i dojazdowe, modernizacje i rozbudowa obiektów;

potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych zbilansowane w ramach zagospodarowanego obszaru;

dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU

RL

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

podstawowe: gospodarka leśna

dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące

RP

tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez możliwości zabudowy - dopuszcza się zabudowę gospodarsko-inwentarską;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, urządzenia infrastruktury technicznej,

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń uzupełniających tj. gospodarstwo rolne, hodowlane, ujęcia wody pitnej w przypadku braku technicznych możliwości ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym.

Ewentualne inwestycje winny być wyposażone w infrastrukturę zapobiegającą degradacją środowiska. Lokalizacja obiektów mogących pogorszyć stan środowiska podlega procedurze oddziaływania na środowisko i uzgodnień z właściwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi.

W ramach użytkowania terenu dążyć do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia).

RZ

tereny łąk i pastwisk, zieleń łęgowa bez możliwości zabudowy

podstawowe: tereny otwarte łąk i pastwisk, zieleń łęgowa

   

dopuszczalne: zmiana ukształtowania terenu, urządzenia uzupełniające, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

wszelkie inwestycje związane z użytkowaniem dopuszczalnym mogą być realizowane pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody lub biegłego z zakresu ochrony przyrody.

RPZ

tereny produkcji zwierzęcej

podstawowe: tereny chowu i hodowli zwierząt - adaptacja; strefa uciążliwości zamknięta w granicach inwestowanych działek;

dodatkowe ustalenia jak w §12

dopuszczalne: remonty i przebudowa obiektów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych zbilansowane w ramach zagospodarowanego obszaru, ulice dojazdowe i wewnętrzne; w przypadku całkowitego zaniku funkcji podstawowejej dopuszcza się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej z uwarunkowaniami jak dla jednostek o zapisie MNU

RO

tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy

Podstawowe: produkcja ogrodnicza - adaptacja; dodatkowe ustalenia jak w §12

Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, handel detaliczny produktami ogrodniczymi, produkcja szkółkarska, uprawy warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych, uprawy rolne, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, parkingi, ulice dojazdowe i wewnętrzne

W

tereny wód otwartych

Podstawowe: zbiorniki wodne - adaptacja, projektowane stawy

Dopuszczalne: obiekty obsługujące, niewielkie (do 35m2) kubatury nietrwale związane z gruntem, zagospodarowanie w celach sportowych
i rekreacyjnych ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

IT

tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (brutto)

Podstawowe: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej
( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.)

Dopuszczalne: remonty i przebudowy, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjno-sportowe bez zabudowy kubaturowej, ulice dojazdowe i wewnętrzne

B1 WZ

tereny ujęcia wód

Podstawowe: tereny ujęć wody na Odrze. Wymagana strefa bezpośrednia i pośrednia ujęć wody.

Dopuszczalne: obiekty obsługujące, modernizacje;

wymagana strefa pośrednia i bezpośrednia wokół ujęć wody

B2 KS

tereny urządzeń komunikacji samochodowej

Podstawowe: parkingi, stacje paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące, ulice dojazdowe i wewnętrzne

B3 KS

tereny urządzeń komunikacji samochodowej (brutto)

Podstawowe: terenu urządzeń komunikacji samochodowej, warsztaty naprawcze; zakaz budowy stacji paliw, lakierni oraz obiektów kubaturowych o powierzchni zabudowy powyżej 20m2;

dodatkowe ustalenia jak w §12

Dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urządzenia towarzyszące, ulice dojazdowe i wewnętrzne

B4 RLs

tereny lasów, bez możliwości zabudowy

Podstawowe: gospodarka leśna

Dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urządzenia towarzyszące; przygotowanie i uporządkowanie terenu dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych

B5

UH, KS

tereny usług handlu i urządzeń komunikacji samochodowej (brutto)

Podstawowe: usługi handlu, parkingi, stacje paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Dopuszczalne: obiekty gastronomii i rzemiosła, oraz inne rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej, urządzenia towarzyszące, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, ulice dojazdowe i wewnętrzne; konieczne zachowanie strefy izolacyjnej 15m w granicach z jednostkami o zapisie MNU

B6

UH, UR

tereny usług handlu i rzemiosła (brutto)

Podstawowe: usługi handlu i rzemiosła - adaptacja

Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa towarzysząca, obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową, remonty, przebudowy i rozbudowy, ulice dojazdowe i wewnętrzne, parkingi

 

 

Klasa ulicy

symbol

przeznaczenie terenu

szerokość w liniach rozgraniczających

KG

KG1/2

Odcinek drogi głównej (droga wojewódzka nr 408); w pierwszym etapie dostosowania drogi do podanej klasy należy uzyskać następujące minimalne jej parametry: szerokość jezdni – 7.0 m, szerokość poboczy utwardzonych – 2x2.0 m, szerokość korony – 12.5 m, typ nawierzchni – KR 5;

w liniach rozgraniczających drogę należy wyznaczyć pas terenu pod ścieżkę rowerową

35m

minimalna odległość projektowanej zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni

20m

KZ

K10Z1/2

Projektowana ulica zbiorcza

25m

 

K11Z1/2

Ulica zbiorcza – w miejscu istniejącej drogi

25m

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 15m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 8m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 10m

KL

(B)K20L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(B)K21L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m

(B)K22L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

12m – w strefie terenu przeznaczonego pod zabudowę;

15m – poza terenem przeznaczonym pod zabudowę

(B)K23L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

15m

 

(B)K24L1/2

Ulica lokalna – w miejscu istniejącej drogi

15m

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 10m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 5m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 7m

KD

(B)K40D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

(B)K41D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

15m

 

(B)K42D1/2

Ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

10m

Minimalna odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku występowania pojedynczych zabudowań - 8m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bliżej niż 4m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bliżej niż 5m

 

 

§ 12

Na terenach o których mowa w § 11 ustala się następujące lokalne warunki i zasady:

 1. Adaptuje się istniejące obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione zobowiązania lokalizacyjne, które spełniają wymogi w zakresie warunków technicznych na podstawie przepisów szczególnych.
 2. Zmiany adaptowanego obiektu muszą uwzględniać odległości od sąsiednich budynków określone w przepisach prawa budowlanego, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i warunków oświetleniowych.
 3. Adaptuje się przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.
 4. Umożliwia się podział, scalanie oraz wtórny podział działek budowlanych:

- zgodnie z liniami podziału na działki budowlane,

- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczających jednostki terenowe lub do linii istniejącego podziału własnościowego,

- w inny sposób, w przypadku sporządzania planu realizacyjnego dla większego założenia (np. osiedla domów jednorodzinnych),

 1. Linie zabudowy i odległości projektowanych obiektów od granic działek zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2.
 2. Wymienione w pkt. 5 odległości priorytetowo dostosować do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i obsługi dla elementów obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunków określonych w przepisach szczególnych (minimalna odległość od krawędzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).
 3. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszą nawiązywać skalą i usytuowaniem na działce (w przypadku dachów wielospadowych – kierunki kalenic) do obiektów bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją. W zakresie projektowanych uzupełnień zabudowy należy dostosować się do istniejącej zabudowy, zachowując tę samą wysokość obiektu i charakter dachu oraz utrzymując istniejące linie zabudowy.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstępstwa te należy uzgodnić z architektem miejskim.
 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć budowlanych należy:
 1. Dla jednostek, przez które przebiegają główne przewody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala się konieczność przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień z ich dysponentami ze względu na wymaganą strefę ochronną tych sieci.
 2. Na rysunku planu niektóre jednostki znajdują się w strefie zalewowej rzeki Odry. Szczegółowe zasady użytkowania i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią zawarto w pkt. 12, 13 i 14 niniejszego paragrafu.
 3. W planie zagospodarowania wyznacza się strefę zalewów powodziowych - na obszarze strefy ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:
 • kierunkowa zmiana struktury użytkowania gruntów rolnych, polegająca na wprowadzeniu użytków zielonych i zadrzewień (pojedynczych i kępowych), wzmacniających funkcję ekologiczną terenu, nie powodujących ograniczenia przepustowości doliny,
 • przeprowadzenie renaturyzacji środowiska przyrodniczego doliny Odry w drodze przywrócenia terenów naturalnych, zwiększających retencję i opóźniających spływ powierzchniowy, tj. łąk podmokłych, trzcinowisk, starorzeczy oraz lokalnej przebudowy istniejącego drzewostanu na drzewostany łęgowe,
 1. W planie zagospodarowania wyznacza się strefę zagrożenia powodziowego - na obszarze strefy ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:
 1. Na terenach zalewowych i zagrożonych powodzią dopuszcza się budowę wałów przeciwpowodziowych w obrębie każdej jednostki terenowej. Przebieg projektowanych wałów naniesiono na rysunku planu. Przy określaniu szczegółowego zagospodarowania terenu należy uwzględnić konieczność pozostawienia strefy wolnej od działań inwestycyjnych na szerokość min. 50m od stopy wałów.

W miejscach przebiegu obwałowanego koryta rzeki wprowadza się zakaz wykonywania wszelkich obiektów budowlanych (obiektów kubaturowych, studni, rowów, dołów) w odległości mniejszej niż 50m od stopy skarpy.

Wzdłuż rzeki Odry wprowadza się zakaz działalności inwestycyjnej w pasie szerokości 20m od góry skarpy, a na pozostałych ciekach 5m, za wyjątkiem robót regulacyjnych i związanych z utrzymaniem koryta.

 1. Określa się konieczność przestrzegania przepisów, dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w obrębie wszystkich jednostek terenowych, których te przepisy dotyczą.
 2. W granicach terenu objętego planem, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, naniesiono na załącznik graficzny orientacyjny przebieg projektowanego kanału Odra-Dunaj. Ze względu na zapotrzebowanie terenowe takiego obiektu zaznaczono pas szerokości 150m. Jednak ze względu na fakt, że dokładny przebieg kanału nie został jeszcze ustalony, nie wyznacza się dla niego linii rozgraniczających, a jedynie zaznacza planowaną lokalizację. Jest ona poprowadzona w sposób, nie naruszający terenów przeznaczonych pod trwałe inwestycje. W przypadku ewentualnych inwestycji lokalizowanych w pobliżu planowanego przebiegu kanału, należy je uzgodnić z właściwym Zarządem Gospodarki Wodnej.
 3. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, sąsiadujących bezpośrednio z obszarami o znaczących wartościach przyrodniczych określa się konieczność zachowania możliwie szerokiej strefy ekotonowej (granica ekosystemów leśnych z ekosystemem łąk, pól, pastwisk, wód, itp.), charakteryzującej się szczególnie wysokim stopniem różnorodności biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym użytkowaniu (bez możliwości zabudowy).

§ 13

Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

 1. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej, obsługującej przedmiotowy teren i tereny sąsiednie. Zapewnia się możliwość dokonywania ich remontów i przebudowy.
 2. Na terenie sołectwa zabezpiecza się możliwość przeprowadzania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających drogi, ulice oraz innych jednostek terenowych.
 3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu grupowego “Stare Koźle”, z możliwością jego rozbudowy dla nowych terenów rozwojowych. Ujęcie wody dla wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe – zasadnicza i awaryjna.

Przed przyłączeniem się do sieci wodociągowej wymagane jest uzyskanie od jej właściciela warunków przyłączenia oraz późniejsze ich spełnienie.

 1. Na terenie sołectwa nie istnieje odpowiednio zorganizowany system odprowadzania ścieków. Proponuje się budowę i rozwój systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami powinien być oparty na szkielecie układu kolektorów sanitarnych i przepompowni, odprowadzających ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kędzierzynie-Koźlu, a wody deszczowe do cieków wodnych. Do czasu realizacji i uruchomienia systemu kanalizacji ustala się że:

- w celu odprowadzania ścieków gospodarczo-bytowych należy stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości lub lokalne urządzenia biologicznego ich oczyszczania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych należy przeprowadzić kryte kanały do najbliższych cieków, potoków; dopuszcza się zagospodarowanie tych wód w granicy inwestowanego terenu; ścieki opadowe należy odprowadzać do odbiorników (cieków powierzchniowych lub gruntu) po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać uzgodnienia i warunki dla odprowadzania ścieków i wód od właściwego organu uzgadniającego.

 1. Ustala się zaopatrzenie obiektów i terenu w energię elektryczną z istniejącego i projektowanego układu linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na warunkach określonych przez gestora sieci.

Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Należy w szczególności uzyskać informację na temat wielkości stref ochronnych od linii energetycznych oraz bezwzględnie się do nich dostosować.

 1. Na terenie sołectwa nie istnieje system sieciowego zaopatrzenia w gaz. Mieszkańcy korzystają z gazu dostarczanego butlami. Ewentualne zaopatrzenie sołectwa w gaz sieciowy uzależnione jest od Zakładu Gazowniczego w Opolu. Obecnie znaczne rozproszenie mieszkańców całej gminy Bierawa oraz wysokie koszty gazyfikacji powodują, że nie planuje się żadnych inwestycji w tym zakresie.
 2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło mieszkańców sołectwa dla przygotowania ciepłej wody i dla celów grzewczych poprzez wykorzystanie alternatywnie:

- istniejącej sieci energetycznej

- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urządzeń ciepłowniczych.

Zaleca się wymianę lub usprawnienie obecnie stosowanych, indywidualnych systemów ogrzewania węglowego w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

 1. W gminie Bierawa działa właściwie zorganizowany system odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dysponuje dużym, nowoczesnym, posiadającym duże rezerwy składowiskiem odpadów, posiadającym system zabezpieczeń technicznych, chroniących środowisko przed zagrożeniami. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
 2. System telekomunikacyjny w gminie Bierawa rozwija się w sposób zadowalający. Indywidualne możliwości przyłączenia się do sieci uzależnione są od rezerw technicznych operatora i bezpośrednio z nim uzgadniane.

§ 14

 1. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”.

§ 15

 1. Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze 30%.
 2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 16

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa i jego zmian zawarte w uchwałach:

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzędu Gminy Bierawa.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

ZAŁĄCZNIK nr 1

do UCHWAŁY nr X / 62 / 2003

RADY GMINY BIERAWA

z dnia 08 sierpnia 2003r.

w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce.

§ 1

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Ochrona wg § 8 pkt.3 nn. Uchwały

ulica

numer

typ

datowanie

Gliwicka

 

kaplica murowana z cegły i otynkowana

bez cech stylowych, orientowana z 1817 r.

§ 2

WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. Uchwały

ulica

numer

Typ

datowanie

uwagi

Gliwicka

17

Dom

murowany, XIX wiek

 

Gliwicka

21

Dom

murowany, przełom XIX i XX wieku

 

Gliwicka

22

Dom

murowany, przełom XIX i XX wieku

 

Gliwicka

23

Dom

murowany, przełom XIX i XX wieku

 

Gliwicka

28

Dom

murowany, przełom XIX i XX wieku

 

Gliwicka

33

Dom

murowany, 1931 r.

 

Gliwicka

36

Dom

murowany, XIX wiek

 

Gliwicka

41

dawny Zajazd

murowany, 1810 r.

przebudowany w 1890 i 1911 r.

Nowa

1

Dom

murowany, XX wiek

 

Nowa

17

Dom

murowany, XIX wiek

 

Nowa

23

dom

murowany, pocz. XX wieku

 

Nowa

24

dom

murowany, pocz. XX wieku

 

Nowa

25

dom

murowany, XIX, XX wieku

 

Nowa

28

dom

murowany, XIX, XX wieku

 

Nowa

40

dom

murowany, XIX, XX wieku

 

§ 3

WYKAZ OBIEKTÓW PRAWNIE UZNANYCH ZA POMNIKI PRZYRODY

Ochrona wg § 9 pkt.1 nn. Uchwały

 • Drzewa posiadające status prawny jako pomniki przyrody:

 

 1. Dwa Dęby szypułkowe (Quercus robur) na wale przeciwpowodziowym wpisane do rejestru woj. opolskiego pod nr 224
 2. Jeden Dąb szypułkowy (Quercus robur) 150m od drogi Kędzierzyn-Brzeźce wpisane do rejestru woj. opolskiego pod nr 234
 3. Trzy Dęby szypułkowe (Quercus robur) na wale przeciwpowodziowym obecnie stanowiacym miedzę wpisane do rejestru woj. opolskiego pod nr 146

 
 

informację wytworzył(a): Firma Projektowa "BOGACZ"
za treść odpowiada: Firma Projektowa "BOGACZ"
data wytworzenia: 08.08.2003r.
Wersja XML