Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierawa

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)  nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze organizują kierownicy jednostek.
 

Na niniejszej podstronie  publikowane będą ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Bierawa  oraz stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, do których ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych, oraz wyniki naboru.

Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa. 

 DOCZarządzenie
 


 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  BIERAWA

z dnia  14 września 2021 r.

o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),  podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym - ds. remontów w referacie inwestycji, remontów, zamówień publicznych, utrzymania dróg i ochrony środowiska Urzędu Gminy Bierawa - w wymiarze 1 etatu  oraz ogłaszam nabór kandydatów na to stanowisko.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6. umiejętność nawiązywania kontaktów,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub z zakresu ochrony środowiska,
 9. znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego,
 10. co najmniej roczny staż pracy,

 

2.  Wymagania dodatkowe :

 1. predyspozycje osobowościowe: sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność i odpowiedzialność,
 2. samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie Prawa zamówień publicznych, ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych,
 5. praktyczna znajomość problematyki Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych,
 6. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 7. posiadanie umiejętności kosztorysowania,
 8. posiadanie uprawnień budowlanych,
 9. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 10. preferowana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu remontów, modernizacji i utrzymania obiektów komunalnych,
 2. organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków gminnych, placów zabaw, otwartych stref aktywności, siłowni zewnętrznych,
 3. analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów remontowych,
 4. rozliczanie robót remontowo-budowlanych z uwzględnieniem funduszy sołeckich,
 5. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalanie kryteriów oceny ofert, itp. dla prowadzonych zadań,
 6. organizowanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami w ramach posiadanych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 7. szacowanie, kosztorysowanie i aktualizowanie kosztorysów w zakresie prowadzonych zadań,
 8. rozliczanie remontów pod względem jakości i ilości wykonanych robót, ilości zużytych materiałów, stosowanych norm cenowych za wykonane roboty budowlane, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie normami i cenami,
 9. sporządzenie sprawozdań, informacji oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,
 10. prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów,
 11. pozyskiwanie środków pomocowych,
 12. prowadzenie zadań z zakresu gospodarki odpadami,
 13. prowadzenie zadań z zakresu transportu publicznego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w wymiarze 1 etatu, z możliwością przedłużenia.
 2. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Wójt Gminy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,
  z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.
 3. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie w budynku Urzędu Gminy. Możliwość wyjazdów służbowych, związanych z powierzonymi obowiązkami.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z innymi pracownikami i podmiotami.
 5. Od pracownika wymagana jest umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
 6. Warunki wynagradzania – według obowiązującego regulaminu.

 

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 % - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był wyższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:
      1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały lub
    potwierdzone za zgodność kserokopie),

4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

5) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni
    praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
    wymienionym stanowisku.

 

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 września  2021 r. do godz. 16-tej. O terminie doręczenia za pośrednictwem poczty decyduje data doręczenia do Urzędu Gminy. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W czasie prowadzonej procedury rekrutacji, we wstępnej fazie dokonana będzie analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej, której celem będzie sprawdzenie podstawowej wiedzy niezbędnej na stanowisku pracy, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, a także poznanie umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązana przedłożyć w Urzędzie Gminy oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na jej koszt z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginały pozostałych dokumentów.

Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać złożone dokumenty.

 

List motywacyjny i CV  powinny  być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Informacji o przebiegu postępowania udziela: Sekretarz Gminy (pokój 45), tel. 77 4872 266 wew. 104.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

 

 

 

         

Wersja XML