Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o terminie Sesji Rady Gminy

Bierawa  2021-10-12

ORG. 0002.38.2021

            ZAWIADOMIENIE

                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Bierawa  zwołuję w trybie nadzwyczajnym na dzień  18 października  2021 r.  (poniedziałek) o godz. 15:30 trzydziestą ósmą sesję Rady Gminy Bierawa. Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy.

Porządek obrad przedstawiać się będzie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek

Wersja XML